Opowiedz o nas innym

Informacja w sprawie akredytacji oraz rejstracji koncertów

Regulamin przyznawania akredytacji Sieradz Open Hair Festival 2023 Przedstawicielom Mediów

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód, publikującym i reprezentującym redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy na adres biuro@openhair.pl przesłać maila z podaniem informacji o nazwie redakcji i ilości akredytacji potrzebnych na czas Festiwalu.

3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek 20 lipca 2023 r.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. 

Akredytowani Przedstawiciele Mediów mają obowiązek odebrania Akredytacji najwcześniej 9 lipca po uprzednim ustaleniu terminu, a najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu przed wejściem na Wydarzenie, po okazaniu dokumentu tożsamości i podaniu numeru Akredytacji.

5. Akredytacje dziennikarskie oraz dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejścia do miejsc zarezerwowanych dla mediów. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu przekazanych przez Organizatora identyfikatorów, przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia

6. Otrzymanie akredytacji festiwalowej nie gwarantuje otrzymania zgody na fotografowanie/filmowanie wszystkich jego wydarzeń. Fotografowanie/filmowanie zależy od zgody udzielonej przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków.

7. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi SOHF 2023.

8. Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu lub wcześniej i zostaną przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku akredytacyjnym. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę/dziennikarza może skutkować odebraniem akredytacji.

10. Wejście na wydarzenia festiwalowe szczególnie na teren zarezerwowany dla mediów możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisania na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów/dziennikarzy. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są wyłącznymi dokumentami umożliwiającymi wejście.

11. Materiały filmowe z wydarzeń Sieradz Open Hair Festival 2023 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Sieradz Open Hair Festival 2023.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na stronie www.openhair.pl w zakładce „Media i akredytacje“ lub przekazywanych akredytowanym dziennikarzom bezpośrednio w trakcie trwania festiwalu.

12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Kontakt dla mediów:

e-mail: biuro@openhair.pl

tel. 43 826 61 11 lub 43 826 61 12