Sieradz Open Hair Festival

Media i akredytacje

Informacja w sprawie akredytacji oraz rejstracji koncertów

Regulamin przyznawania akredytacji Sieradz Open Hair Festival 2018 Przedstawicielom Mediów

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód, publikującym i reprezentującym redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny zamieszczony na stronie akredytacje.openhair.pl. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje.

3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek 13 lipca 2018 r.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. 

Akredytowani Przedstawiciele Mediów mają obowiązek odebrania Akredytacji najwcześniej 19 lipca po uprzednim ustaleniu terminu, a najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu przed wejściem na Wydarzenie, po okazaniu dokumentu tożsamości i podaniu numeru Akredytacji.

5. Akredytacje dziennikarskie oraz dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejścia do miejsc zarezerwowanych dla mediów. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu przekazanych przez Organizatora identyfikatorów, przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia

6. Otrzymanie akredytacji festiwalowej nie gwarantuje otrzymania zgody na fotografowanie/filmowanie wszystkich jego wydarzeń. Fotografowanie/filmowanie zależy od zgody udzielonej przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków.

7. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi OHF Sieradz 2018.

8. Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu lub wcześniej i zostaną przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku akredytacyjnym. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę/dziennikarza może skutkować odebraniem akredytacji.

10. Wejście na wydarzenia festiwalowe szczególnie na teren zarezerwowany dla mediów możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisania na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów/dziennikarzy. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są wyłącznymi dokumentami umożliwiającymi wejście.

11. Materiały filmowe z wydarzeń Open Hair Festival Sieradz 2018 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Open Hair Festival Sieradz 2018.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na openhair.pl w zakładce „dla mediów“ lub przekazywanych akredytowanym dziennikarzom bezpośrednio w trakcie trwania festiwalu.

12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Kontakt dla mediów:
e-mail: biuro@openhair.pl
tel. 43 826 61 10

Do pobrania:

Presspack 2018

Logotypy:

- SOHF - logo wersja chromatyczna
- SOHF - wersja chromatyczna
- SOHF - wersja monomatyczna
- Logotyp 10 edycji Fesiwalu

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:

- Antoni Cierplikowski (jpg)

Mapka Festivalu:
- wkrótce

Sieradz Open Hair Festival 2017:

Sieradz Open Hair Festival 2016: